Wstecz

Geometria


Zadanie 1.
Ile trójkątów dostrzegasz na tym rysunku?


Zadanie 2.
Podziel figurę zbudowaną z trzech kwadratów na cztery jednakowe części.


Zadanie 3.
Ile prostokątów dostrzegasz na tym rysunku?


Zadanie 4.
Danych jest 13 jednakowych kwadracików. Jak utworzyć z nich 2 kwadraty?

Zadanie 5.
Podziel figurę na 8 jednakowych części:


Zadanie 6.
Na kwadratowej działce o powierzchni 1 ara założono klomb, którego bokami są odcinki łączące środki kolejnych boków działki. Oblicz pole powierzchni klombu.

Zadanie 7.
Zakatarzony kangur używał chusteczek w kształcie kwadratu o boku 25 cm. W ciągu 8 dni zużył 3 m2 tkaniny. Ile przeciętnie chusteczek zużywał w ciągu jednego dnia?

Zadanie 8.
Przez wierzchołek poprowadzono prostą, która dzieli kwadrat na trójkąt o polu równym 24 i trapez o polu 40. Oblicz długości podstaw trapezu.

Zadanie 9.
Przez wierzchołek prostokąta poprowadź dwie proste tak, aby podzieliły go na trzy części o równych polach.

Zadanie 10.
3/7działki stanowi 1200 m2. Ile metrów kwadratowych ma cała działka?

Zadanie 11.
Dany jest romb ABCD, którego obwód jest równy 80 cm. Oblicz pole powierzchni tego rombu, jeżeli wiesz, że obwód trójkąta ACD jest równy 64 cm.

Zadanie 12.
W trapezie ABCD podstawa AB ma długości 12 cm, a podstawa CD ma długości 7 cm. Jak podzielić ten trapez na trójkąt i czworokąt o jednakowych polach?

Zadanie 13.
Dany jest trójkąt prostokątny ABC. Wyznacz punkty M na boku AB i N na boku BC tak, aby trzy trójkąty, na jakie został podzielony trójkąt ABC odcinkami AN i MN miały równe pola.

Zadanie 14.
Liczby: 40, 50, 85, 88, 110 są długościami boków i wysokości pewnego trójkąta (brakuje długości jednego boku albo jednej wysokości). Oblicz pole tego trójkąta. Długością, czego jest brakująca liczba? Oblicz ją.

Zadanie 15.
Długość prostokąta jest 3 razy większa od jego szerokości. Oblicz pole tego prostokąta, jeżeli jego obwód równa się 32 cm.

Zadanie 16.
Jedna działka jest kwadratem o boku 80 m. Druga działka ma kształt prostokąta, którego długość jest o 42 m krótsza od boku kwadratu. Obwód działki prostokątnej stanowi 4/10 obwodu działki kwadratowej. Oblicz pole działki prostokątnej.

Zadanie 17.
Obwód prostokątnego ogródka wynosi 30 m. Różnica długości boków tego prostokąta jest 5 m. Ile arów ma ogródek?

Zadanie 18.
Obwód prostokątnego sadu jest równy 150 m. Długości boków sadu są w stosunku 3:2. Jaką powierzchnie zajmuje ten sad i ile posadzono drzew, jeżeli na jedno drzewo zaplanowano 4,5 m2?

Zadanie 19.
Podaj pola wszystkich prostokątów, których boki wyrażają się liczbami naturalnymi, a ich obwody są równe 36 cm. Ile będzie takich prostokątów, który z nich ma największe pole?

Zadanie 20.
Obwody trzech działek, z których jedna ma kształt kwadratu, a dwie pozostałe kształt prostokątów, są jednakowe i wynoszą po 120 m. Długość jednej działki prostokątnej stanowi 150% jej szerokości, szerokość drugiej działki prostokątnej stanowi 5/7 jej długości. Oblicz pole każdej działki. Która działka ma największe pole?

Zadanie 21.
Szerokość prostokątnego parku stanowi 1/2 jego długości. Idąc z prędkością 4,8 km/h można obejść park dookoła w ciągu 15 minut. Ile hektarów ma ten park?

Zadanie 22.
Pomiędzy dwiema ścianami znajdują się schody. Każdy stopień ma 4 m szerokości i 40 cm głębokości i 20 cm wysokości. Ile stopni znajduje się pomiędzy tymi ścianami, jeżeli łączna powierzchnia stopni jest równa 86,4 m2.

Zadanie 23.
Prostokąt jest złożony z dwóch kwadratów, które mają wspólny bok. Obwód tego prostokąta wynosi 84,6 cm. Oblicz pole prostokąta.

Zadanie 24.
Pole prostokąta wynosi 22 cm2. Długość tego prostokąta ma 5,5 cm. Oblicz o ile pole kwadratu jest większe od pola prostokąta wiedząc, że figury te mają równe obwody.

Zadanie 25.
Mieszkanie ma dwa pokoje. Duży pokój jest trzy razy większy od małego i zajmuje połowę powierzchni mieszkania. Powierzchnia kuchni stanowi 1/7, a łazienki 1/12 powierzchni tego mieszkania. Jaką powierzchnię ma mieszkanie, jeśli przedpokój ma wymiary 1,5 m x 3 m?

WsteczPowrót do strony głównej:
strona główna